Ouerbetrokkenheid

Ouerbetrokkenheid en Kommunikasie

deur Tommie Chambers   (2007)

Ouers is vir die opvoeding van hul kinders verantwoordelik en daarom vir die onderwys by die skool. Ouers moet by die onderwys betrokke wees om kennis te dra van wat by die skool gedoen word. Skakeling tussen ouers en die skool geskied op verskeie wyses:

Inligtingsaande
Aan die begin van die jaar word ʼn inligtingsaand vir die ouers gereël. Op so ʼn aand word die ouers ingelig oor die organisasie en die werkswyse in die skool en in elke betrokke klas.

Oueraande
Daar is geskeduleerde oueraande wat deur die loop van die jaar plaasvind. Tydens hierdie geleenthede ontvang ouers die geleentheid om formeel met personeel in gesprek te tree.

Direkte Skakeling
Aangesien CCLS ʼn ouerskool is wat op reformatoriese beginsels berus, moedig ons ook aan dat ouers direk met die personeel skakel. Hierdie skakeling moet egter altyd op broederlike wyse geskied. Indien ernstige wysigings/voorstelle rakende die onderrig deur ʼn ouer gemaak wil word, word die hoof eers genader of indien ʼn oplossing nie bereik word nie, kan die direksie skriftelik genader word vir leiding.

Hoera!! Agv ouerbetrokkenheid is ons mini Argus elke jaar 'n groot sukses!

Ledevergadering
Een maal per jaar belê die direksie ʼn jaarvergadering vir alle lede. Inligting oor die finansiële situasie, planne vir die toekoms, verkiesing van nuwe direksielede en jaarverslae van al die onderskeie belangegroepe wat by die skool betrokke is, verskyn op die agenda.

Ouerkomitees
Die ouerkomitees is die direksie en personeel behulpsaam met die praktiese sake soos skooldrag, fondsinsameling, hulp tydens skoolfunksies, uitstappies, die biblioteek, ens. Alle ouers behoort hulle aan ʼn komitee te verbind volgens hul keuse/vaardighede.

Nuusbriewe
Die skoolhoof stuur weekliks ʼn nuusbrief uit wat onder andere ʼn terugblik gee oor gebeure wat plaasgevind het in die laaste week en gee inligting/rëelings deur omtrent sake wat volgende gaan plaasvind. Hierdie nuusbrief word waar moontlik elektronies versprei.

Opedag
Met die oog op werwing, word daar jaarliks opedae gereël vir voornemende leerders en hul ouers. Teen die einde van ʼn jaar is daar ook ʼn graad eentjie dag. Alle graad nulle/R’e is dan welkom om ʼn uur of twee in hul “nuwe” klas by hul “nuwe” juffrou te spandeer.