6 September 2019

6 September 2019

Soek die gemene deler vir plase, afkortings, talente, televisie, skaakskuiwe, S.A.-vlag en gesellige samesyn….

Antwoord: CCL!!