Akademie

Agtergrond

CCL is ‘n onafhanklike Christelike Afrikaanse laerskool. Onderrig by CCL word gebaseer op die ICO (Instituut vir Christelike onderwys) kurrikulum wat aan die Nasionale kurrikulum voldoen. Leerstof word dus deur die bril van Bybelse waardes op en hoë akademiese standaard onderrig. Die bepalende unieke kenmerk is dat Bybelonderrig onbeskaamd aangebied word en vanaf Graad 4 ook Kerkgeskiedenis.

ICO (Instituut vir Christelike onderwys) was voorheen bekend as ARSO (Aksie Reformatoriese Skoolonderwys). Dit is in 1981 gestig deur lidmate van die GKSA met die doel om bewustheid te kweek vir eie, Bybelgetroue onderrig gerugsteun deur ouerskole. Vandag bestaan daar reeds 12 sulke ouerskole wat geaffilieer is by ICO-skole.

By CCL is dit nie net belangrik wat die kinders leer nie, maar ook hoe dit geleer word. Eerstehandse ervaring en ontdekking word aangemoedig. Kritiese uitkomste soos kreatiewe denke, probleemoplossing, samewerking, kritiese evaluering en selfbestuur word deurlopend ontwikkel. Die kleiner klassituasie maak hierdie uitkomste ‘n werklikheid.

Vaslegging van grondbeginsels van wiskunde en taal word as baie belangrik hanteer. Probleemoplossing, individuele denke en uitoefen van keuses, eerder as die blote inneem van feite, word beklemtoon. Moeite word gedoen om nie net vaardighede en kennis oor te dra nie, maar om leerders ‘n liefde te ontwikkel vir dit wat God geskep het en waarvan geleer word op skool. Individuele aandag binne die konteks van hoofstroom-onderwys verryk deur die ICO-kurrikulum, verseker kwaltiteit onderrig, selfversekerde en roepingbewuste leerders.

Alle onderrig word deur ‘n Christelike bril beskou en aangebied.

CCL bied:
• Grondslagfase, (Graad R tot 3)
• Intermediêre Fase, (Graad 4 tot 6)
• Seniorfase, (Graad 7)
• Naskoolsentrum

Kurrikulum

CCL as privaatskool is geaffilieer by die ICO (Instituut vir Christelike Onderwys). Dit is die taak van ICO om geaffilieerde skole te ondersteun deur ‘n Bybelgefundeerde kurrikulum daar te stel. Die kurrikulum is gebou op die NHKV (CAPS) maar dit is sodanig herskryf dat die leerstof deur die bril van die Skrif onderrig word.

Die Kurrikulum wat by CCL onderrig word, op ‘n verdere vlak verryk deurdat die Woord van God by leerders vanaf Gr R ingeskerp word. Kennis begin by die dien van die Here (Spreuke 1:7). Met hierdie insig word leerders vanaf Gr 4-7 nie net in die Woord onderrig nie, maar ook wat God gedoen het om sy kerk te onderhou na sy hemelvaart. Hierdie aktiwiteit van God is bekend as die kerkgeskiedenis. Dit word saam met agtergrond van die belydenisskrifte, asook sekere aktuele kwessies onderrig. Die doel is om ingeligte, toegeruste, roepingsbewuste gelowige kinders die lewe in te stuur.

Die CCL-kurrikulum word op ‘n derde vlak verryk deurdat Sepedi op kommunikatiewe en geskrewe vlak onderrig word. Die doel is om leerders te bemagtig vir die toekoms in Suid-Afrika.

Die CCL-kurrikulum word op ‘n vierde vlak verryk deurdat die skool deel is van Eco Kids. Hierdie verryking word nie geassesseer nie. Die doel is om leerders se algemene kennis nog meer uit te brei. Leerders word prakties betrek by die omgewing en gemeenskap. Die doel is om eienaarskap as SA-burger en aardbewoner te ontwikkel en te aanvaar. Die doel van die CCL-kurrikulum is opvoeding tot eer van God.

Groot veranderings het onlangs in die staatskurrikulum plaas gevind en CCL moes ook aanpassings maak. Die Grondslagfase se kurrikulum het reeds verander, daar was slegs geringe wysigings. Die Gr 3’s moet aan skryf in Engels blootgestel word om sodoende die oorbrugging na die Intermediêre

Fase te vergemaklik. Volgens departementele voorskrifte moet Godsdiens afgeskaal word en indien die kurrikulum slaafs nagevolg word, sal slegs 2 ure per termyn aan algemene, ‘alle-gelowe-is-gelyk’ godsdiens gespandeer word. In CCL word egter daagliks ‘n periodes aan Godsdiens/Bybelkunde gewy.

Leesvaardighede

Lesers is leiers. Lees word baie sterk aangemoedig by al die laerskoolleerders, veral in die Grondslagfase. Die leerders word aangemoedig om addisionele boekies huis toe te neem en te lees. Leerders word aangemoedig om self te lees en meer te lees.

Die bilioteek se waarde word voortdurend onderleerders se aandag gebring en boekpryse word oorhandig aan die leerder in die Grondslagfase en in die Intersenfase wat die meeste aantal boeke lees.

Huiswerk en Asseseringstake

Huiswerk word tot die noodsaaklike beperk. Die Grondslagfase-leerders kry daagliks, behalwe oor naweke, huiswerk om vaslegging van vaardighede te verseker. Die ouer kan ook deur middel van die huiswerk die leerder se vordering monitor.

Die Graad 3-leerders word aan groeptake blootgestel en kry ‘n individuele taak wat tuis gedoen word en dan as ‘n praatjie aangewend word. Vanaf Graad 4 werk die leerders gereeld aan take.

Bronmateriaal word deur die leerders skool toe gebring en die take en/of projekte word in die klas onder leiding van die betrokke personeellid gedoen. Duidelike assesseringsrubrieke met die kriteria word vooraf voorsien en dien as leiding vir die leerder. Geen take word tuis gedoen nie, net navorsing.

Vanaf Graad 4 ontvang leerders kwartaalliks ‘n toetsrooster en word daar gedurende die tweede en vierde kwartaal eksamen geskryf. Alle punte (toetse, mondelinge, assesseringsrubrieke, ens.) word kwartaalliks verwerk om ‘n rapport/assesseringsverslag saam te stel. Aan die einde van die jaar word al vier kwartale saam verwerk om ‘n promoveringspunt te kry.

Psalms, Gesange en Geestelike liedere

Nog ‘n aspek wat CCL van ander skole onderskei, is die aanleer van geestelike liedere. Elke week word ‘n psalm, gesang of geestelike lied aangeleer en tydens opening word die liedere saam gesing. Die Grondslag fase open elke dag met lofliedere. 

Buitemuurse aktiwiteite

CCL is ‘n Eco-skool. Alhoewel dit as buitemuurs aangebied kan word, word dit in skooltyd ingeruim sodat elke leerder die voordeel kan kry van hierdie verrykende ervaring.

Gemeenskapsdiens: CCL neem gereeld deel aan Loslitdag, Pantoffeldag en ander geleenthede waardeur die gemeenskap gedien kan word.