Akademie

Agtergrond

CCL is ‘n onafhanklike Christen, Afrikaanse laerskool. Onderrig by ons skool is hoofsaaklik gebasseer op die ICO (Instituut vir Christelike onderwys) leerplanne en voldoen aan die Nasionale kurrikulum. Leerstof word deeglik gekeur en indien nodig aangepas om aan Bybelse waardes en hoë akademiese standaarde te voldoen en word aangevul met vakke soos Bybel en Kerkgeskiedenis (vanaf graad 4).

ICO (Instituut vir Christelike onderwys) Aksie Reformatoriese Skoolonderwys is in 1981 gestig deur lidmate van die Gereformeerde Kerk met die doel om bewustheid te kweek vir eie, Skrifgetroue ouer skole en leerstof. Vandag bestaan daar reeds verskeie skole wat by ARSO geaffilieer is en deel uitmaak van die netwerk.

By CCL is dit nie net belangrik wat die kinders leer nie, maar ook hoe dit geleer word. Vakke word aangebied in pas met die aard en behoeftes van die leerders. Eerstehandse ervaring en ontdekking word aangemoedig. Kritiese uitkomste soos kreatiewe denke, probleemoplossing, samewerking, kritiese evaluering en selfbestuur word deurlopend ontwikkel.

Alle onderrig word deur n Christelike bril beskou en aangebied.

CCL bied:

• Grondslag Fase, (Graad R tot 3)

• Intermediêre Fase, (Graad 4 tot 6)

• Senior Fase, (Graad 7)

• Naskool sentrum

Vaslegging van grondbeginsels van wiskunde en taal vorm steeds die basis van onderrig. Probleemoplossing, individuele denke en uitoefen van keuses, eerder as net inwin van feite, word beklemtoon. Moeite word gedoen om nie net vaardighede en kennis oor te dra nie, maar om leerders ‘n liefde vir taal en ander vakke te ontwikkel.

Individuele aandag en vordering volgens eie tempo, binne die konteks van hoofstroom onderwys, is moontlik waar onderwyser/leerder verhoudings laag is.

Kurikulum

Die doelwit van die kurrikulum van CCL is in lyn met die van die onderwys departement, behalwe vir Lewensoriëntering waar die leerarea reformatories georiënteer is. Lewensoriëntering is waar lewensvaardighede soos Reformatoriese geloof, probleemoplossings en menseverhoudings geleer word. Daarby kom Godsdiensonderrig (spesifiek Bybels gerigte) en by die seniorfase, Kerkgeskiedenis as verrykende vakke ook by.

Groot veranderings het onlangs in die staatskurrikulum plaas gevind en CCL moes ook aanpassings maak. Die Grondslagfase se kurrikulum het reeds verander, daar was slegs geringe wysigings. Meer klem word op Gesyferdheid en Liggaamsopvoeding word gegee. Die gr 3’s moet aan skryf in Engels blootgestel word om sodoende die oorbrugging na die Intermediêre

Fase te vergemaklik. Volgens departementele voorskrifte moet Godsdiens afgeskaal word en indien die kurrikulum slaafs nagevolg word, sal slegs 2 ure per termyn aan algemene, ‘alle-gelowe-is-gelyk’ godsdiens gespandeer word. In CCL word egter daagliks ‘n periode/s aan Godsdiens/Bybelkunde gewy.

Met die Intermediêre – en Senior fase is die kurrikulum aanpassing baie meer drasties. EBW (Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe) en Tegnologie word gestaak in gr 4-6. Sosiale Wetenskappe se vakinhoud word heelwat gewysig, terwyl Natuurwetenskap sekere oorvleuelings behou. Kuns en Kultuur sal voortaan deel wees van Lewensoriëntering. Die kurrikulum is baie meer spesifiek i.v.m. wat aangebied moet word, hoe lank elke tema moet duur en hoe assessering moet plaasvind. Al hierdie veranderings bring nuwe uitdagings teweeg en die personeel is hard besig om te help inligting versamel en handboeke te skryf.

Leerplan en Vakke

CCL se vakke sluit in:

Graad R en 00

Groot motoriese ontwikkeling
Balans
Klein spier fyn motoriese ontwikkeling
Geheue
Tydsbegrip
Getal begrip
Taal ontwikkeling
Emosionele ontwikkeling
Sosiale en persoonlike ontwikkeling
Gesondheids bevordering
Ruimtelike oriëntering

Grade 1 – 3

Geletterdheid (Afrikaans en Engels)
Gesyferdheid
Bybelonderrig
Lewensvaardighede
– omgewingsleer
– liggaamlike opvoeding
– musiek
– kuns

Grade 4 – 6

Afrikaans en Engels
Wiskunde
Natuurwetenskappe
Bybel
Kerkgeskiedenis
Sosiale wetenskappe

Kuns en kultuur

– Drama
– Dans
– Musiek
– Visuele kunste

Graad 7

Afrikaans en Engels
Wiskunde
Natuurwetenskappe
Sosiale wetenskappe
Lewensoriëntering
Bybel
Kerkgeskiedenis
Leierskap
Kuns en kultuur
– Dans
– Drama
– Musiek
– Visuele kunste
Ekonomiese- en bestuurswetenskappe
Menslike- Sosiale wetenskappe
Tegnologie

Lees Vaardighede

Lesers is leiers. Lees word baie sterk aangemoedig by al die laerskool-leerders, veral in die grondslagfase. Die leerders word aangemoedig om addisionele boekies huis toe te neem en te lees. Leerders word aangemoedig om self te lees en meer te lees.

Huiswerk en Asseseringstake

Huiswerk word tot die noodsaaklike beperk. Die Grondslagfase-leerders kry daagliks, behalwe oor naweke, huiswerk om vaslegging van vaardighede te verseker. Die ouer kan ook deur middel van die huiswerk die leerder se vordering monitor.

Die Graad 3-leerders word aan groeptake blootgestel en kry ‘n individuele taak wat tuis gedoen word en dan as ‘n praatjie aangewend word. Vanaf Graad 4 werk die leerders gereeld aan take.

Bronmateriaal word deur die leerders skool toe gebring en die take en/of projekte word in die klas onder leiding van die betrokke personeellid gedoen. Duidelike assesseringsrubrieke met die kriteria word vooraf voorsien en dien as leiding vir die leerder. Geen take word tuis gedoen nie, net navorsing.

Vanaf Graad 4 ontvang leerders kwartaalliks ‘n toetsrooster en word daar gedurende die tweede en vierde kwartaal eksamen geskryf. Alle punte (toetse, mondelinge, assesseringsrubrieke, ens.) word kwartaalliks verwerk om ‘n rapport/assesseringsverslag saam te stel. Aan die einde van die jaar word al vier kwartale saam verwerk om ‘n promoveringspunt te kry.

Ppsalms, Gesange en Geestileke Liedere

Nog ‘n aspek wat CCL van ander skole onderskei, is die aanleer van geestelike liedere. Elke week word ‘n psalm, gesang of geestelike lied aangeleer en tydens opening op Maandae en Donderdae word die liedere saam gesing. Die grondslag fase open elke dag met lofliedere. Op uitnodiging tree die kinders van tyd tot tyd by kerke op as deel van lofprysing.

Naskoolse Aktiwiteite

Naskoolse aktiwiteite wat plaasvind, word op so ‘n wyse aangebied dat dit ondersteunend is tot die karakter van die skool. Die wen-motief staan nie voorop nie, maar wel deelname vir genot.

Leerlinge word egter daarin gelei dat hulle volgens hulle vermoë moet deelneem.

Standaard van Onderig

CCL is geregistreer by die Gauteng Onderwysdepartement.Toegewyde en professioneel gekwalifiseerde onderwysers met ‘n minimum indiensnemingsvereiste om geregistreerd te wees by die Raad van Onderwysers (SACE) en in besit van ‘n tersiêre kwalifikasie te wees.

Die standaard van onderrig by CCL word jaarliks gemeet met eksterne toetse vir Graad 3 en Graad 7. (vir junior- en senior fase evaluering). Conquesta Olimpiade word jaarliks deur ons graad 3-7 leerders geskryf. Dit is ʼn nasionale eksamen en alle leerders word ingeskryf. Op hierdie wyse kan ʼn hele graad se gemiddelde leerderprestasie gemeet word teen nasionale prestasie. Die uitslag van Conquesta prestasie word gebruik om probleemareas uit te wys en aan te spreek, asook om sterkpunte te identifiseer.

Onderhoude word jaarliks gevoer met Graad 8 leerders wat Graad 7 in CCL was, om akademiese en emosionele gereedheid vir hoërskool te bepaal. Skakeling met ander ARSO skole en met Laerskole in Centurion t.o.v. kurrikulum verryking, personeel-ontwikkeling, sport-en kultuurgeleenthede en veldskool/kampe verseker dat CCL voortdurend besig is om die akademiese standaard te verryk en te verbeter.

Meriete Toekennings

Gedurende CCL se jaarlikse meriete-aand ontvang leerders die volgende: Akademie, Sport en Kultuur.

Toekennings in 2013 was as persentasie van die totale aantal leerders as volg:

• Akademie:44.7% (gemiddeldbo 80%) van totale aantal leerders

• Sport: 5.2% (provinsiale kleure) van totale aantal leerders

• Kultuur: 25% (A+ tydens plaaslike Kunstefeeste) van totale aantal leerders